Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Recruiters House: het bedrijf zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: De klant waarmee Recruiters House een Overeenkomst heeft gesloten;
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Recruiters House en Wederpartij;
 4. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail, per WhatsApp of per post;
 5. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen deel uitmaken van de Overeenkomst;
 6. Dienst: het leveren van HR- en recruitmentadvies en ondersteuning door middel van projectmanagement, recruitmentmarketing, systeemintegratie en interim recruitment.

 

Artikel 2. Identiteit van Recruiters House

Naam: Recruiters House

Vestigingsplaats: Heimolenweg 15, 5454 GV, Sint Hubert

KvK-nummer: 92988938

 

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Recruiters House en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Recruiters House en Wederpartij.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien Recruiters House niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Recruiters House in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid, het onredelijk bezwarend karakter, nietigheid of vernietigbaarheid op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 7. Recruiters House kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet tot een resultaatsverbintenis.
 8. Recruiters House is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
 9. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten, indien Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Artikel 4. Het Aanbod

 1. Het aanbod van Recruiters House, gevestigd aan de Heimolenweg 15, 5454 GV te Sint Hubert, vermeldt duidelijk eventuele beperkte geldigheidsduur en voorwaarden.
 2. Het aanbod omvat een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden digitale inhoud en/of Diensten, zodat de Wederpartij een goede beoordeling kan maken. Kennelijke vergissingen of fouten in vermelde bedragen binden Recruiters House niet.

 

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan eventuele gestelde voorwaarden.
 2. Recruiters House behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst als er gerede twijfel bestaat of informatie beschikbaar is dat de Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Bij weigering zal Recruiters House de Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 4. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatief en geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 5. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van de Wederpartij zijn uitgesloten.
 6. Als de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Recruiters House onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 6 Ontbinding en Opzegtermijnen

 1. Als de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, of als zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Recruiters House het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. Opzegging van een Overeenkomst geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 (vier) weken.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Recruiters House, gevestigd aan de Heimolenweg 15, 5454 GV te Sint Hubert, is niet aansprakelijk voor zowel indirecte als directe schade, behalve indien deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Recruiters House.
 2. In het geval dat Recruiters House aansprakelijk is voor directe schade, zal de totale aansprakelijkheid beperkt zijn tot een vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst afgesproken honorarium (exclusief btw).
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 (zes) maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de schade veroorzaakte.
 4. De hoogte van de schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 5. Onder directe schade wordt verstaan: a. Redelijke kosten die de Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Recruiters House aan de Overeenkomst te laten voldoen. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op verzoek van de Wederpartij wordt ontbonden. b. Redelijke kosten die de Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, omdat Recruiters House op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering. c. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. d. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. De Wederpartij vrijwaart Recruiters House voor eventuele aanspraken van Derden die schade lijden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Recruiters House meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Recruiters House vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 8. Recruiters House is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen zoals bedoeld in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. Recruiters House is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, of indien de Wederpartij de verlangde gegevens te laat of niet in de juiste vorm aanlevert.

 

Artikel 8. Overmacht

 1. Naast het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van Recruiters House in de nakoming van enige verplichting jegens de Wederpartij niet aan Recruiters House worden toegerekend in geval van een van de wil van Recruiters House onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Recruiters House kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroom- en internetstoringen, hacks, arbeidsongeschiktheid en/of ziekteverzuim van het personeel van Recruiters House, en het defect raken van apparatuur.
 2. Indien een situatie zoals beschreven in lid 1 van dit artikel zich voordoet waardoor Recruiters House niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Recruiters House niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Recruiters House is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Recruiters House als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 3. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Recruiters House recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen en kosten.

 

Artikel 9. Garantie

 1. Recruiters House staat ervoor in dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantie geldt niet indien: a. De Wederpartij het geleverde zelf heeft geplaatst, gerepareerd, en/of bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, repareren, en/of bewerken. b. Het geleverde aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig wordt behandeld, of in strijd zijn met de aanwijzingen van Recruiters House zijn behandeld. c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 10. Honorarium/Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.
 2. Recruiters House behoudt zich het recht voor om éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Recruiters House behoudt zich het recht voor om wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop in redelijkheid geen invloed kan worden uitgeoefend, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspremies, of omzetbelasting, tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag door te berekenen, tot 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst.
 4. Recruiters House heeft daarnaast het recht om de bedragen zoals genoemd in het aanbod te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft de Wederpartij het recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Recruiters House zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan de Wederpartij mededelen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Recruiters House niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 11. Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 2. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Recruiters House te melden.
 3. Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Recruiters House gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Bovendien is Recruiters House gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Recruiters House op de Wederpartij en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Recruiters House direct opeisbaar.
 5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 12. Klachten

 1. De Wederpartij is verplicht om het geleverde op het moment van levering te controleren. Hierbij dient de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenkomen met wat is afgesproken, of voldoen aan de gebruikelijke normen in het handelsverkeer.
 2. Eventuele gebreken in de prestatie kunnen door de Wederpartij niet meer worden ingeroepen als hij niet binnen 2 (twee) maanden na ontdekking of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij Recruiters House heeft geprotesteerd. Voor zichtbare gebreken bij levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 3. De Wederpartij dient Recruiters House minimaal 4 (vier) weken de tijd te geven om klachten in onderling overleg op te lossen.
 4. Als een klacht niet binnen de genoemde termijnen aan Recruiters House is gemeld, wordt de Dienst geacht aan de Overeenkomst te voldoen en naar behoren te functioneren.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

 

Artikel 13. Overdracht

 1. Rechten uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Recruiters House aan de Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Recruiters House: a. zolang de Wederpartij vorderingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan; b. zolang de Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan; c. en zolang de Wederpartij de vorderingen van Recruiters House wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 3. Recruiters House heeft het recht om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het geleverde. De Wederpartij zal hierbij alle medewerking verlenen.
 4. Als Derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen, moet de Wederpartij Recruiters House daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 15. Meerwerk

 1. Indien Recruiters House op verzoek van de Wederpartij of op eigen initiatief, met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Wederpartij, werkzaamheden verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zal de Wederpartij deze werkzaamheden vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van Recruiters House.
 2. De Wederpartij aanvaardt dat dergelijke werkzaamheden de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen beïnvloeden.
 3. Als er een vast bedrag is afgesproken voor de dienstverlening, zal Recruiters House de Wederpartij altijd vooraf Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

 

Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Recruiters House verleende Diensten, blijven bij Recruiters House. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.
 2. Stukken verstrekt door Recruiters House aan de Wederpartij zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Wederpartij. Het is de Wederpartij niet toegestaan verkregen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij Schriftelijk toegestaan door Recruiters House.
 3. Recruiters House behoudt het recht om vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.
 4. Recruiters House heeft het recht om de naam en het logo van de Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
 5. De Wederpartij vrijwaart Recruiters House voor aanspraken van Derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.
 6. Indien de Wederpartij handelt in strijd met dit artikel, is de Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd aan Recruiters House ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Recruiters House op schadevergoeding.

 

Artikel 17. Beheer

 1. Recruiters House is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten van de Diensten.
 2. De Wederpartij zal zich gedragen volgens, in overeenstemming met de verwachtingen van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker van de diensten.
 3. De Wederpartij is verantwoordelijk voor elk gebruik van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten. De Wederpartij mag deze rechten niet delen met Derden.
 4. De Wederpartij zal alle aanwijzingen van Recruiters House voor het gebruik van de Diensten opvolgen.
 5. Recruiters House behoudt zich het recht voor om niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen.
 6. Grote wijzigingen die aanzienlijke, niet-tijdelijke aanpassingen vereisen aan de zijde van de Wederpartij, worden zo snel mogelijk aan de Wederpartij gemeld. De Wederpartij heeft het recht om de Overeenkomst op te zeggen in geval van dergelijke wijzigingen.
 7. Recruiters House heeft het recht om technische diensten buiten gebruik te stellen indien deze storingen veroorzaken. Dit kan gebeuren zonder voorafgaande kennisgeving aan de Wederpartij.
 8. Recruiters House heeft het recht om haar Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor onderhoud of aanpassingen zonder recht op schadevergoeding voor de Wederpartij.

 

Artikel 18. Geheimhouding

 1. De Wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van Recruiters House heeft verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door Recruiters House is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Bij overtreding van dit artikel is de Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan haar kan worden toegerekend, een direct opeisbare boete verschuldigd aan Recruiters House voor elke overtreding.

 

Artikel 19. Medewerkersbeding

 1. Tijdens de looptijd van de Overeenkomst en gedurende 1 (één) jaar na beëindiging ervan is het beide partijen slechts toegestaan om met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst te nemen of anderszins voor zich te laten werken, direct of indirect.
 2. Recruiters House zal de betreffende toestemming niet weigeren indien de Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Passende schadeloosstelling wordt gedefinieerd als een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

 

Artikel 20. Exclusiviteit

 1. Gedurende de Overeenkomst verleent de Wederpartij aan Recruiters House het exclusieve recht om de toegewezen opdracht uit te voeren.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten tussen Recruiters House en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg worden opgelost. Alle geschillen tussen de Wederpartij en Recruiters House zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Recruiters House gevestigd is.

 

Artikel 22. Survival

 1. Bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, blijven onverminderd geldig na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 23. Wijziging of aanvulling

 1. Recruiters House behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Recruiters House de Wederpartij tijdig informeren over de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen de kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.

Artikel 24. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Indien Recruiters House wordt aangemerkt als verwerker volgens artikel 4 lid 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), worden de artikelen 24 tot en met 29 van deze algemene voorwaarden beschouwd als afspraken die moeten worden gemaakt conform artikel 28 lid 3 van de AVG.
 2. Indien Recruiters House wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, blijft lid 1 onverkort van toepassing.
 3. Recruiters House zal persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de Wederpartij. Dit omvat onder andere persoonsgegevens van klanten van de Wederpartij, zoals naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres.
 4. Persoonsgegevens van Derden worden door Recruiters House verwerkt ter uitvoering van de Overeenkomst gesloten met de Wederpartij.
 5. Dergelijke gegevens blijven eigendom van de Wederpartij en vallen nooit onder het eigendom van Recruiters House.
 6. Indien nodig zal Recruiters House een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren.

 

Artikel 25. Uitvoeringsverwerking

 1. Recruiters House is alleen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen de aangeboden diensten en onder de voorwaarden van deze algemene voorwaarden. Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens is Recruiters House niet verantwoordelijk, tenzij deze derde partijen door Recruiters House zijn aangesteld.
 2. Recruiters House verwerkt persoonsgegevens alleen op basis van Schriftelijke instructies van de Wederpartij en gebruikt deze gegevens niet voor eigen doeleinden.
 3. Recruiters House zal geen persoonsgegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Wederpartij en naleving van wettelijke vereisten.
 4. Persoonsgegevens van de Wederpartij worden gescheiden gehouden van die van Recruiters House of derden.
 5. Recruiters House zal persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
 6. De duur van de verwerking is gekoppeld aan de gesloten Overeenkomst.
 7. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Recruiters House de persoonsgegevens retourneren of vernietigen, tenzij wettelijk verplicht om de gegevens te bewaren.

 

Artikel 26. Beveiliging

 1. Recruiters House zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, conform artikel 32 AVG.
 2. Recruiters House zal zich inspannen om inbreuken op de beveiliging met betrekking tot persoonsgegevens te voorkomen, te detecteren en indien nodig actie te ondernemen.

 

Artikel 27. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht datalekken zal Recruiters House de Wederpartij daarover redelijkerwijs zo spoedig mogelijk informeren.
 2. De meldplicht omvat in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest, de (vermeende) oorzaak van het lek of incident, het vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.
 3. Indien nodig zal de Wederpartij betrokkenen en andere Derden, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, informeren over een datalek of andere incidenten.
 4. Het is Recruiters House niet toegestaan om rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere incidenten aan betrokkenen of andere Derden, behalve indien Recruiters House daartoe wettelijk verplicht is of toestemming heeft verkregen van de Wederpartij.

 

Artikel 28. Rechten van betrokkenen

 1. Recruiters House verleent medewerking aan de Wederpartij om na goedkeuring van en in opdracht van de Wederpartij:
 1. Betrokkenen toegang te verschaffen tot de hen betreffende persoonsgegevens;
 2. Persoonsgegevens van betrokkenen te verwijderen of te corrigeren;
 3. Aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn (of er discussie bestaat over de correctheid van persoonsgegevens).
 1. Recruiters House verleent, voor zover redelijkerwijs mogelijk, medewerking aan de Wederpartij om de op haar rustende verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens na te leven. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Wederpartij. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Recruiters House inbegrepen en komen volledig voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 29. Inspectie

 1. Recruiters House staat toe dat de Wederpartij de naleving van de beveiligingsmaatregelen door Recruiters House inspecteert of dat op verzoek van de Wederpartij de verwerkingsfaciliteiten van Recruiters House door een aangewezen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd.
 2. De Wederpartij zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de inspectie betalen, inclusief redelijke interne kosten gemaakt door Recruiters House.
 3. De Wederpartij zal Recruiters House een exemplaar van het rapport van de inspectie verstrekken.